Genètica forense

Es poden aprofitar tècniques de biologia molecular per a proves forenses. Es procedeix de la següent manera:

1. Es sotmeten les mostres de DNA que es volen comparar a un mateix enzim de restricció.
2. Es fa una electroforesi en gel d’agarosa.
3. Es transfereix i es revela la imatge en un paper de nitrocel·lulosa.
4. Es comparen els resultats.