http://www.dreamstime.com/-image2223462

Càrrega de les mostres en un gel d’agarosa per a electroforesi.