La teoria de l’evolució: Darwin

Veurem un documental sobre Darwin i caldrà que responguis les següents preguntes i lliuris el document en el classroom de la matèria.

 1. Quantes espècies diferents es considera que hi ha actualment a la Terra ?
 2. Creus que l’afició al col·leccionismes que Darwin tenia el va ajudar d’alguna manera a la formulació de la seva teoria ? de quina manera ?
 3. Què va observar Darwin al respecte del número de cries d’una individu ?
 4. Quin concepte nou proposa Darwin ?
 5. Quina informació li aporten els pinçans que va trobar a les diferents illes de l’arxipèlag de Las Galápagos ?
 6. Creus que li va resultar fàcil a Darwin trobar proves a favor de la seva teoria. Per què ?
 7. Les diferents races de gos es poden considerar espècies diferents ? per què ?
 8. Quins són els motius que van fer retardar la publicació de la seva teoria ?
 9. Què fa Darwin, en no publicar la seva teoria, perquè fos coneguda si el morís ?
 10. Què és el que va fer que finalment Darwin es decidís a escriure de forma completa i publicar la seva teoria ?
 11. La seva obra estava escrita en un llenguatge extraordinàriament complicat ? això creus que li va dificultar o simplificar les coses ?
 12. Què és el que més va “enfurismar” a la gent que llegí la seva obra de tot el que hi havia escrit ? Creus que això és el més important que es desprèn de la seva obra ?
 13. Què té a veure la disposició dels estrats de les roques amb la teoria de Darwin ?
 14. Per què va ser tant important la troballa del fòssil “Archaeopteryx” ?
 15. Hi ha alguna altra evidència no fòssil en aquest sentit ? quina o quines son ?
 16. Alguns dels fòssils més antics trobats, com els dels trilobits, plantegen un altre problema per la teoria de Darwin. Quin és aquest problema ?
 17. Per què el narrador ens diu que no té sentit buscar fòssils en les roques més antigues que es coneixen ? Però existeixen aquests fòssils ? què aporten d’interessant ?
 18. Com es pot contradir la paradoxa del rellotge ?