Les publicacions científiques al món

Clicar.

1. Què és el factor d’impacte?
El factor d’impacte o índex d’impacte mesura la repercussió que ha tingut una revista en la documentació científica a través de l’anàlisi de les citacions que han rebut els articles que s’hi han publicat.

Permet comparar revistes, fer rànquings i reflectir la rellevància de cada publicació.

Com es calcula?
El factor d’impacte surt de la divisió del nombre de citacions que han rebut els articles d’una revista entre el nombre d’articles publicats

Per exemple:

Revista Anales de Geografía de la Universidad Complutense, any 2002

Citacions = 12 (2000) + 1 (2001) = 13
Treballs 2000 + 2001 = 29 + 14 = 43
Índex d’Impacte = 13/43= 0,302

2. El Quartil on se situen les revistes
És un indicador que serveix per avaluar la importància relativa d’una revista dins del total de revistes de la seva àrea.

3. Índex de immediatesa
Mesura la velocitat amb què es cita un article d’una revista i amb quina freqüència són citats els articles d’una revista en un mateix any. Quan el factor d’immediatesa és alt significa que la revista publica articles punters en la matèria.

Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes pels articles d’una revista publicats en un any, pel número d’articles publicats en aquell mateix any.

4. Index Hirsch
Jorge Hirsch, professor de física a la Universitat de Califòrnia, va publicar l’article “An index to quantify an individual’s scientific research output” en el qual proposava un indicador anomenat índex h, basat en el conjunt dels treballs més citats de l’investigador i en el nombre de citacions de cadascun d’aquests treballs.

Un investigador té un índex h de X quan X dels seus documents han rebut al menys X citacions cadascú. Per exemple, un h=20 significa que un autor té 20 publicacions que s’han citat cadascuna d’elles al menys 20 vegades.

Per exemple, un h=20 significa que un autor té 20 publicacions que s’han citat cadascuna d’elles al menys 20 vegades.

Podem trobar l’Index H a Wos i a Google Scholar, entre d’altres bases de dades.