L’experimentació

Llegeix aquest senzill text i descobreix els elements principals que cal tenir en compte en l’experimentació. No t’oblidis d’anotar-ho en els apunts.

En primer lloc cal dissenyar l’experiment i s’ha de plantejar de manera que pugui ser repetit moltes vegades i que es pugui fer a qualsevol lloc i per qualsevol investigador.

Cal definir les variables i controlar-les.

Una variable és qualsevol factor que condiciona l’experiment i que pot tenir diferents valors. (Si per exemple vull estudiar el creixement de les plantes, les variables són: la quantitat de llum, el tipus de llum, la durada d’aquesta, l’alçada de la planta, l’amplada de les fulles, la quantitat de clorofil·la, el gruix de les arrels,  la concentració de nutrients, la quantitat i disponibilitat d’aigua…).

D’aquestes variables, algunes poden ser controlats per l’investigador i d’altres no.  En l’exemple anterior la intensitat de la llum, o la freqüència de rec, o la concentracio de sals de l’aigua pot ser controlada, però no que ho pot ser en canvi, la longitud que adquiriran les fulles, la seva superfície o el gruix de l’escorça.  Les primeres s’anomenen independents i les segones dependents.

Normalment en tot experiment el que es pretén és veure quins són els factors que modifiquen les variables dependents. Per fer-ho el que es fa és modificar els paràmetres de les variables independents (les que l’investigador sí que pot controlar).

Per poder treure conclusions només es pot modificar el valor d’una de les variables independents però com que les altres no les podem eliminar el que fem és mantenir-les constants.

Si vull estudiar com influeixen les sals minerals en el creixement d’una planta, necessito almenys dues plantes una de les quals la rego amb una determinada concentració de sals minerals i l’altra amb una concentració diferent. Però què haig de fer amb la quantitat de llum que els dono ? I amb la quantitat o el tipus de terra que hi ha en el test ? i amb el tipus de planta que s’utilitza ? Sabries respondre aquestes preguntes ?

Com que a la natura és molt difícil o impossible mantenir constants les variables, per fer-ho se sol aïllar el fenomen en un entorn controlat. És més fàcil observar el comportament d’una colònia de formigues en un formiguer creat artificialment al laboratori que no pas directament a la natura.

Alguns fenòmens són impossibles de tancar en un laboratori. Llavors no hi ha més remei que fer les observacions i l’experimentació directament a la natura. Això fa però, que sigui molt més llarg i dificultós arribar a conclusions. Darrerament ens podem ajudar però de les simulacions informàtiques.

Un altre element a tenir en compte en l’experimentació és repetir les mesures quantes més vegades millor per poder-ne fer un tractament estadístic i reduir així els possibles errors de mesura que es puguin produir així com les variacions naturals que tenen tots els fenòmens sobretot si el fenomen d’estudi són els éssers vius. Aquestes repeticions s’anomenen rèpliques.

Un altre element molt important a tenir en compte en l’experimentació és la d’incloure un control negatiu. Si volem estudiar com afecta un determinat adob en una planta hi ha d’haver un conjunt de plantes en les que no hem posat adob. De la mateixa manera no puc dissenyar un experiment per comprovar si un medicament funciona si no el comparo amb una altra població a la que no he suministrat el medicament.

Quan es treballa amb subjectes que per naturalesa són influenciables és molt important realitzar els experiments a doble cec. En parlarem més endavant.