Sessió 1

 1. Cronologia bàsica.
 2. La visió primitiva del cel: les constel·lacions. Stellarium
 3. Aristòtil – Aristarc – Eratòstenes.
 4. Ptolomeu i la teoria geocèntrica

Els moviments de la Lluna

Els arguments d’Aristòtil per una Terra esfèrica – PENSA I PREN NOTA

El Sol és molt gran i està molt lluny. La força del sentit comú d’Arsitarc

La proesa d’Eratòstenes – LLEGEIX i MERAVELLA’T !

Els càlculs d’Eratòstenes – OBSERVA

Ptolomeu-s.II a.C

Retrograde Motion – EXPLICACIÓ

Amb i sense epicicles – EXPLICACIÓ

Sessió 2

 1. Copernic – Kepler – Galileo. Càlcul de les velocitats de la Terra. Experiment de caiguda lliure. Muntatge del pèndol. Texos històrics de Galileo.
 2. Newton. Comprovació de la tercera llei.

La revolució científica

Copèrnic (1473-1543)

 

Les aportacions de Kepler (1571-1630)

El sistema solar a escala

Una amistat particular: Brahe i Kepler

Galileo Galilei (1564-1642)

Textos de Galileo – LLEGEIX I COMENTA

Galileo i el pèndol – EXPERIMENTA

Issaac Newton (1642-1727)

Sessió 2

 1. Article de La Vanguàrdia – Ignorància científica en xifres.
 2. Video sobre el mètode científic (5 min)
 3. Un bon diagrama del mètode científic
 4. El mètode científic en dibuixos.
 5. Ets un bon observador ?
 6. Les limitacions en la percepció. Alguns exercicis pràctics sobre la intuició.
 7. La incultura científica- AMPLIACIÓ.

Respon les preguntes del següent test.

La ignorància científica en xifres – OBSERVA

El mètode científic – REPORTATGE

L’exactitud de la ciència – REFLEXIONA

El mètode científic és innat ? – REFLEXIONA

Ets un bon observador ?

Comprova-ho !

Limitacions en la percepció

Limitacions de rang

La bona ciència…

* Incultura científica – LLEGEIX

Sessió 5

 1. En aquesta sessió veurem alguns aspectes de les pseudociències.

L’horòscop – COMPROVACIÓ

L’homeopatia – ARTICLE

L’homeopatia – REPORTATGE

L’homeopatia i Avogadro – AMPLIACIÓ

James Randi i l’homeopatia – CONFERÈNCIA

Preparant un medicament homeopàtic – OBSERVA

Us imagineu un hospital homeopàtic ? – PARÒDIA

Un exemple de pseudociències

La Telepatia – OBSERVA

Anunci de cosmètica – VIDEO

El mite del 10% del cervell – ARTICLE

Predir el futur: adivins, bruixots i tiradors de cartes – ARTICLE

Què és la salut ?

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) en la seva constitució de 1946, defineix a la Salut com l’estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols l’absència d’afeccions o malalties.

Veiem algunes dades estadístiques sobre esperança de vida actual i comparem-la amb temps passats.

Dades mundials (hi podem veure també causes de mortalitat, principals malalties…)

Amb les dades que trobaràs a l’Institut d’Estadística de Catalunya cal que facis un breu informe on figurin els següents aspectes:

-L’estat actual de l’esperança de vida a Catalunya i la seva evolució en els darrers anys.

-Les causes de mortalitat a Catalunya per sexe i edat.

Una vegada fet cal lliurar-ho al clasroom de la matèria.

 

 

Reproducció assistida.

Existeixen diferents tècniques:

1. Inseminació artificial.

És la introducció mitjançant tècniques mèdiques del semen o esperma a la vagina de la dona amb la finalitat d’aconseguir una gestació. Normalment, amb aquesta tècnica, de cada 100 cicles d’inseminació 13 resulten en gestació, i de cada 100 parelles que completen 4 cicles, 60 aconsegueixen gestació. De tots els embarassos aconseguits, un 15-20% són bessons i un altre 15% es malmeten. Es distingeixen dues situacions segons l’origen del semen:

imatge sobre la inseminació artificial.

Inseminació artificial homòloga o conjugal (IAH): el semen procedeix de la parella. Es porta a terme la inseminació de manera artificial quan hi ha alguna dificultat perquè es dipositi l’esperma a la vagina de la dona de manera natural (el coit), per exemple a causa de problemes d’ejaculació precoç, vaginisme, impotència o ejaculació retrògrada. També es pot recórrer a l’IAH quan la dona presenta malformacions uterines, un moc cervical massa espès, disfuncions ovulatòries, etc … o simplement quan la causa d’esterilitat en la parella sigui desconeguda (15% dels casos).

Inseminació artificial amb donant (IAD): el semen prové d’un donant anònim. Es recorre a un banc de semen quan l’integrant masculí de la parella presenta azoospèrmia, una malaltia genètica hereditària o una malaltia de transmissió sexual, quan la pacient és una dona sense parella, etc …

La inseminació artificial consta de tres fases:

 • Estimulació hormonal de l’ovari, per augmentar el nombre d’oòcits madurs.
 • Preparació del semen, seleccionant i concentrant els espermatozoides mòbils.
 • Inseminació de la dona, que es realitza en una consulta.

2. Fecundació in vitro

Extracció de l’oòcit femení per fecundar-lo fora de l’organisme de la dona amb espermatozoides obtinguts prèviament de l’home. Després de la fecundació, l’embrió és implantat en el cos de la dona. Aquesta via rep el nom de fecundació in vitro (FIV, o IVF per les sigles en anglès). La FIV consta de sis fases:

 • Estimulació de l’ovari amb hormones.
 • Extracció d’oòcits, en el cas d’infertilitat femenina, es pot recórrer a la donació d’oòcits.
 • Inseminació dels mateixos, que pot produir-se:
  • De forma clàssica, posant junts els oòcits i els espermatozoides prèviament seleccionats i tractats.
  • Injecció intracitoplasmàtica d’esperma (ICSI)

   Mitjançant la microinjecció espermàtica d’espermatozoides (ICSI) en el cas que els gàmetes masculins presentin problemes de mobilitat.

Microinjecció citoplasmàtica
 
 • Cultiu in vitro de l’embrió, durant el període de cultiu l’embrió passa per diferents estats de desenvolupament. Habitualment els embrions romanen en cultiu un total de tres dies.
 • Transferència embrionària, es pot realitzar bé a l’úter oa les trompes i té lloc per via transcervical, sense anestèsia. Les taxes d’embaràs amb FIV i ICSI estan al voltant del 50%, sent superiors al 60% en el cas de donació d’oòcits.
 • Congelació i descongelació d’embrions en el seu cas, una vegada que s’ha transferit el nombre d’embrions adequat per a cada cas, els embrions viables sobrants es sotmeten a un procés de congelació, el que permet conservar durant un temps. D’aquesta manera, aquests embrions estan disponibles en el moment en què siguin requerits per la parella. Les taxes d’èxit amb transferència d’embrions congelats són similars a la resta dels tractaments, superant el 40%, sense augment del risc d’avortament o malformacions.

En l’actualitat la reproducció assistida (in úter o in vitro) és una pràctica molt comú, encara que depenent dels centres, els resultats poden canviar.

3. Una altra tècnica de reproducció assistida

En alguns països es porten a terme tècniques diferents, com les anomenades mares de lloguer: en aquest cas, una dona alberga a l’úter un embrió obtingut fecundant in vitro un òvul amb un espermatozoide d’altres persones.